24.9 C
București
joi, 13 iunie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageArticoleCum să accesezi fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

Cum să accesezi fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

În cadrul SubMăsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici puteți beneficia de suport în valoare de 15.000 euro/proiect, pentru dezvoltarea și modernizarea exploatației agricole.

Este importan ca solicitanții de finanțare europeană să depună la Agenția pentru Protecția Mediului (APM), încă de la depunerea Cererii de finanțare, notificarea către APM cu privire la activitățile și acțiunile prevăzute prin Planul de Afaceri!

Pentru a pregăti și depune un proiect pe sM 6.3, solicitantul trebuie să parcurgă o serie de etape:

Solicitantul analizează ce șanse are să obțină finanțare prin sM 6.3

Solicitantul trebuie să parcurgă Ghidul Solicitantului, care conține prevederi, clarificări sau detalieri specifice privind activitatea vizată și să verifice dacă activitatea pe care o are în vedere se încadrează în limitele stabilite.

Este obligatoriu ca solicitantul să aibă o exploatație agricolă a cărei dimensiune economică să fie cuprinsă între 4.000 – 11.999 de Euro S.O. .

Trebuie finalizate înaintea depunerii Cererii de Finanțare:

 1. Înregistrarea în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor ANSVSA, ANZ, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
 2. Înregistrarea la Primărie în Registrul agricol, fie în nume propriu (persoană fizică), fie sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Întocmirea, depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare, însoțită de Planul de afaceri şi de anexele necesare, utilizând modelul-cadru al formularelor publicate pe pagina de internet www.afir.info pentru sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Categoriile de solicitanți eligibili, în funcție de forma de organizare, sunt:

 • persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008;
 • asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăți cu răspundere.

Analiza și pregătirea documentelor

Pentru parcurgerea acestei etape se poate apela la un consultant sau solicitantul își poate întocmi singur documentația necesară:

 • se verifică toate documente emise de alte instituții necesare realizării proiectului și depunerea lor odată cu Cererea de finanțare. Totodată se verifică și valabilitatea acestora conform legislației în vigoare și/ sau precizărilor din Ghidul solicitantului pentru sM 6.3, a procedurii specifice măsurii și submăsurii 6.3, precum și conformitatea documentelor încărcate online cu documentele originale deținute de acesta;
 • se corelează datele înscrise în Cererea de finanțare, inclusiv în documentele anexate și în documentele suplimentare solicitate de AFIR. Verificarea realității informațiilor din cererea de finanțare și documentele justificative, la locul/ locurile de implementare ale proiectului se va realiza de AFIR și la vizita pe teren, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate și selecție.

Analiza punctajului

Înainte de depunerea Cererii de finanțare, solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul), ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv. Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme.

Analiza sprijinului financiar nerambursabil

Pentru obținerea sprijinului financiar, trebuie îndeplinite toate condițiile de eligibilitate. De asemenea, pentru obținerea punctajului de selecție necesar şi încadrarea în categoria proiectelor selectate pentru finanțare, este importantă îndeplinirea criteriilor de selecție prevăzute în Ghidul solicitantului pentru sM 6.3.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de sumă forfetară, în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro și se acordă în vederea dezvoltării și modernizării exploatației agricole, a îmbunătățirii performanței generale a acesteia.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Îndeplinirea obiectivelor obligatorii și suplimentare:

 • comercializarea producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;
 • amenajări de gestionare a gunoiului de grajd (în cazul exploatațiilor zootehnice);
 • modul în care se va realiza îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole (se va demonstra sustenabilitatea și viabilitatea Planului de Afaceri);
 • solicitantul va propune cel puțin un obiectiv suplimentar prin care va urmări dezvoltarea exploatației.

Documente și acte necesare pentru accesarea submăsurii 6.3

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare:

 • Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original);
 • Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă.

Documente pentru terenul agricol:

 • document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
 • tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie;
 • contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare;
 • document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune;
 • acte de proprietate sau contract de concesiune/ arendă/ închiriere/ comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare.

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

Pentru construcții permanente:

 • documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;

Pentru construcții provizorii:

 • documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
 • documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:

 • copia adeverinței emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei și stupilor, numărul familiilor de albine actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul.

Pentru exploatațiile vegetale: copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie, actualizat în anul depunerii Cererii de finanțare.

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, din care să rezulte dreptul de folosinţă al terenului.

 • Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară;
 • Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul – acționar majoritar care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung;
 • Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici;
 • Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire pentru ramura agricolă vizată în proiect;
 • Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei sau Copia Adeverinței emisă de primăria comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală;
 • Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;
 • Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării – ITI Delta Dunării;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizații de producători;
 • Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul).

Bibliografie: Îndrumar accesare fonduri europene. Mai multe detalii pe acest link.

Sursa foto: civileats.com

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Accesarea fondurilor europene pentru tinerii fermieri – ghid

În cadrul SubMăsurii 6.1 Instalarea tinerilor fermieri puteți beneficia...
‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole