30.9 C
București
marți, 11 iunie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageArticoleAccesarea fondurilor europene pentru tinerii fermieri - ghid

Accesarea fondurilor europene pentru tinerii fermieri – ghid

În cadrul SubMăsurii 6.1 Instalarea tinerilor fermieri puteți beneficia de suport în valoare de 40.000 sau 50.000 euro/proiect, în funcție de dimensiunea economică a exploatației.

Este important ca solicitanții de finanțare europeană să depună la Agenția pentru Protecția Mediului (APM), încă de la depunerea Cererii de finanțare, notificarea către APM cu privire la activitățile și acțiunile prevăzute prin Planul de Afaceri!

Pentru a pregăti și depune un proiect pe sM 6.1, solicitantul trebuie să parcurgă o serie de etape:

Solicitantul analizează ce șanse are să obțină finanțare prin sM 6.1

Solicitantul trebuie să parcurgă Ghidul Solicitantului, care conține prevederi/ clarificări/
detalieri specifice privind activitatea pe care vrea s-o desfășoare și să analizeze dacă aceasta se încadrează în limitele stabilite.

Este obligatoriu ca solicitantul să fie tânăr fermier – persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare -, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în mai multe etape:

Trebuie finalizate înaintea depunerii Cererii de Finanțare:

 1. Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/ întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare;
 2. Înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploatației de la ANSVSA/ DSVSA a exploatației deținute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, tot în termen de maximum 24 de luni.

Întocmirea, depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare, însoțită de Planul de afaceri şi de anexele necesare, utilizând modelul-cadru al formularelor publicate pe pagina de internet www.afir.info pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008;
 • asociat unic şi administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL sau asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unui SRL.

Analiza și pregătirea documentelor

Pentru parcurgerea acestei etape, solicitantul poate apela la un consultant sau își poate întocmi singur documentația necesară:

 • se verifică ce documente emise de alte instituții sunt necesare realizării proiectului și se depun împreună cu Cererea de finanțare. Totodată se verifică și valabilitatea acestor documente, în conformitate cu legislația în vigoare și/ sau cu precizările din Ghidul solicitantului și din procedura specifică Măsurii 6 și submăsurii 6.1, precum și conformitatea documentelor încărcate online cu documentele originale deținute de solicitant;
 • se corelează datele din Cererea de finanțare, inclusiv documentele anexate și cele suplimentare. Verificarea realității informațiilor din Cererea de finanțare și din documentele justificative la locul/ locurile de implementare ale proiectului se va realiza și de către experții AFIR la vizita pe teren, în vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate și selecție.

Analiza punctajului

Înainte de a depune Cererea de finanțare, solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv. Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme.

Pentru această submăsură pragul minim este de 30 puncte.

Analiza sprijinului financiar nerambursabil

Pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil, trebuie îndeplinite TOATE condițiile de eligibilitate. În plus, pentru obținerea punctajului de selecție necesar și încadrarea în categoria proiectelor selectate pentru finanțare, este importantă îndeplinirea criteriilor de selecție prevăzute în Ghidul solicitantului pentru sM 6.1.

Sprijinul pentru se va acorda sub formă de sumă forfetară, în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri.

În cazul în care prin Planul de Afaceri sunt prevăzute operațiuni de condiționare-procesare/ agricultură ecologică, sprijinul public nerambursabil se poate majora cu încă 20.000 de Euro și poate atinge valoarea maximă de 70 000 sau 60.000 de Euro, conform condițiilor prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Sprijinul financiar se acordă în vederea dezvoltării și modernizării exploatației agricole și îmbunătățirii performanței generale a exploatației.

Documente și acte necesare pentru accesarea submăsurii 6.1

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare:

 • Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;
 • Documente de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:

Documente solicitate pentru terenul agricol:

 • document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
 • tabel centralizator emis de Primărie;
 • contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare;
 • contract de comodat/ de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a
  fost dată temporar în administrare/ folosinţă;
 • document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune;
 • acte de proprietate pentru terenul ce constituie vatra stupinei.

În cazul în care solicitantul propune construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

Pentru construcții permanente:

documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;

Pentru construcții provizorii:

 • documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de
  proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act
  administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
 • documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:

 • extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA, actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
 • adeverinţă de la medicul veterinar, actualizată cu cel mult 30 zile calendaristice
 • înaintea depunerii Cererii de finanţare;
 • copia adeverinței emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei și
 • stupilor, plus numărul familiilor de albine, actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea
 • datei depunerii Cererii de finanţare;
 • formularul de mişcare ANSVSA/ DSVSA;
 • paşaportul emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline), cu rasă şi origine.

Pentru exploatațiile vegetale:


copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie.

Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă:


Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, care să confirme dreptul de folosinţă al terenului.

 • Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei;
 • Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară;
 • Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
 • Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanțare;
 • Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);
 • Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor;
 • În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată;
 • Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării – ITI Delta Dunării;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;
 • Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizații de producători;
 • Alte documente justificative (după caz).

Bibliografie: Îndrumar accesare fonduri europene. Mai multe detalii pe acest link.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Cum să accesezi fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

În cadrul SubMăsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici...
‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole